เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่สร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) (ดู : 19) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบาง น้ำเค็ม) หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบล บ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ดู : 17) 16 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย 1 คัน (ดู : 478) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 458) 6 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 387) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2560-2561 (ดู : 288) 18 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่ 2) (ดู : 256) 17 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท้องนาง-ธารประพาส หมู่ที่ ๕ (ดู : 275) 15 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง และตารางแสดงวงเงิน โครงการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย มีเกรนกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 305) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตันบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1639 สุราษฎร์ธานี (ดู : 296) 6 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1) ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 389) 1 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ตำบลบ้านใต้ (ดู : 273) 10 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX COLTIVERT) ชนิดหล่อในที่ แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย – วังมวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 362) 3 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการขุดหลุมขยะและก่อสร้างคันดินล้อมรอบพื้นที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 336) 20 พ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 2 (ดู : 290) 19 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 บ้านค่าย ครั้งที่ 3 (ดู : 271) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายผู้ว่า (บ้านท้องนายปาน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองชมพู่ – บ่อสามพรก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 263) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านใต้ (ดู : 333) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 271) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1)ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ดู : 405) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายในเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 278) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะพรุหาดริ้น หมู่ที่ 6 (ดู : 274) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ