เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 8) 19 พ.ย. 2564
เปิดรับสมัครแล้ว รางวัลเกียรติคุณ Best Practice & Health Literate Organization ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2564 (ดู : 7) 15 พ.ย. 2564
แจ้งเวลาการนำขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 31) 18 ต.ค. 2564
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ (ดู : 153) 2 ส.ค. 2564
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สถานกักกันโรค LQ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 60) 2 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 55) 23 ก.ค. 2564
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน (ดู : 44) 19 ก.ค. 2564
เมืองคาร์บอนต่ำ (ดู : 54) 19 ก.ค. 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน (ดู : 43) 19 ก.ค. 2564
สังคมคาร์บอนต่ำ (ดู : 47) 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ ประเภทอื่น (ดู : 50) 16 ก.ค. 2564
ขอความอนุเคราห์อีก ประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงแรม (ดู : 49) 15 ก.ค. 2564
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารที่มีความประสงค์ จะ ยื่นขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid - 19 เพื่อเข้า ร่วมโครงการ SHA Plus ยื่นเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 80) 29 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ดู : 69) 1 มิ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 (ดู : 73) 19 พ.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 78) 14 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ดู : 78) 13 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู : 78) 13 พ.ค. 2564
การเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 87) 23 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ดู : 100) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยและมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และ เครื่องบดขวดแก้วครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 95) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญประชุมวางแผนการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 89) 7 เม.ย. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 93) 2 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สฏ. (ดู : 86) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมชาวเกาะร่วมใจปลูกผักรักสุขภาพ (ดู : 93) 26 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทางออกดีๆสำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 87) 25 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ระยะที่ 3/2564 (ดู : 112) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเรือเพื่อความปลอดภัยท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นเกาะพะงัน (ดู : 95) 15 มี.ค. 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ดู : 87) 12 มี.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 97) 12 มี.ค. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 100) 11 มี.ค. 2564
การย้ายภูมิลําเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ดู : 96) 11 มี.ค. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/er04j0 (ดู : 84) 10 มี.ค. 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดู : 95) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ (ดู : 93) 24 ก.พ. 2564
ชี้แจงการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 87) 17 ก.พ. 2564
การขอรับความข่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ดู : 130) 2 ก.พ. 2564
รับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 120) 18 ม.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม (ดู : 142) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 152) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 166) 30 พ.ย. 2563
นัดพบ Co-Payment จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 136) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 144) 20 พ.ย. 2563
การรับสมัครและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 130) 30 ต.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 537) 30 ต.ค. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 145) 22 ต.ค. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 205) 22 ต.ค. 2563
กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 137) 19 ต.ค. 2563
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 145) 8 ต.ค. 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 148) 8 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 133) 1 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” (ดู : 141) 1 ต.ค. 2563
กิจกรรมโตไปไม่โกง เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง โดยการเรียนรู้สูโลกกว้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (ดู : 61) 23 ก.ย. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมPEA IHAPM) (ดู : 140) 3 ก.ย. 2563
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดู : 145) 2 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 52) 31 ส.ค. 2563
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ (ดู : 52) 20 ส.ค. 2563
หยุดคอรัปชั่น!!! (ดู : 48) 17 ส.ค. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 148) 11 ส.ค. 2563
โครงการมาตรฐานแว่นตาเและสุขภาพตาที่ดี (ดู : 140) 6 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ