เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ (ดู : 5) 2 ส.ค. 2564
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สถานกักกันโรค LQ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 3) 2 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 10) 23 ก.ค. 2564
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน (ดู : 8) 19 ก.ค. 2564
เมืองคาร์บอนต่ำ (ดู : 8) 19 ก.ค. 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน (ดู : 7) 19 ก.ค. 2564
สังคมคาร์บอนต่ำ (ดู : 6) 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ ประเภทอื่น (ดู : 7) 16 ก.ค. 2564
ขอความอนุเคราห์อีก ประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงแรม (ดู : 3) 15 ก.ค. 2564
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารที่มีความประสงค์ จะ ยื่นขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid - 19 เพื่อเข้า ร่วมโครงการ SHA Plus ยื่นเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 27) 29 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ดู : 29) 1 มิ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 (ดู : 34) 19 พ.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 36) 14 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ดู : 29) 13 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู : 32) 13 พ.ค. 2564
การเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 42) 23 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ดู : 60) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยและมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และ เครื่องบดขวดแก้วครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 47) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญประชุมวางแผนการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 51) 7 เม.ย. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 53) 2 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สฏ. (ดู : 46) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมชาวเกาะร่วมใจปลูกผักรักสุขภาพ (ดู : 49) 26 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทางออกดีๆสำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 45) 25 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ระยะที่ 3/2564 (ดู : 67) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเรือเพื่อความปลอดภัยท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นเกาะพะงัน (ดู : 54) 15 มี.ค. 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ดู : 42) 12 มี.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 54) 12 มี.ค. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 55) 11 มี.ค. 2564
การย้ายภูมิลําเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ดู : 56) 11 มี.ค. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/er04j0 (ดู : 41) 10 มี.ค. 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดู : 50) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ (ดู : 48) 24 ก.พ. 2564
ชี้แจงการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 48) 17 ก.พ. 2564
การขอรับความข่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ดู : 83) 2 ก.พ. 2564
รับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 76) 18 ม.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม (ดู : 98) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 102) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 123) 30 พ.ย. 2563
นัดพบ Co-Payment จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 94) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 97) 20 พ.ย. 2563
การรับสมัครและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 89) 30 ต.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 467) 30 ต.ค. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 105) 22 ต.ค. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 155) 22 ต.ค. 2563
กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 97) 19 ต.ค. 2563
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 102) 8 ต.ค. 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 105) 8 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 97) 1 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” (ดู : 102) 1 ต.ค. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมPEA IHAPM) (ดู : 99) 3 ก.ย. 2563
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดู : 110) 2 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมปี 2563 เทศบาลตำบลบ้านใต้และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการส่งเสริมก็ทำแต่อย่าทำให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใต้ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 12) 31 ส.ค. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 114) 11 ส.ค. 2563
โครงการมาตรฐานแว่นตาเและสุขภาพตาที่ดี (ดู : 104) 6 ส.ค. 2563
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 106) 5 ส.ค. 2563
มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบล (ดู : 175) 5 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (ดู : 117) 22 ก.ค. 2563
วิสาหกิจชุมชน น้ำมะพร้าวเกาะพะงัน (ดู : 121) 15 ก.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3843/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 26) (ดู : 166) 1 ก.ค. 2563
แจ้งยกเลิกการรายงานข้อมูลการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยกเลิกมาตรการแยกตัวสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจุดเสี่ยง (ดู : 148) 1 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ