เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 10) 23 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ดู : 16) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยและมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และ เครื่องบดขวดแก้วครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 17) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญประชุมวางแผนการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 19) 7 เม.ย. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 14) 2 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สฏ. (ดู : 21) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมชาวเกาะร่วมใจปลูกผักรักสุขภาพ (ดู : 18) 26 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทางออกดีๆสำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 19) 25 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ระยะที่ 3/2564 (ดู : 29) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเรือเพื่อความปลอดภัยท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นเกาะพะงัน (ดู : 17) 15 มี.ค. 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ดู : 16) 12 มี.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 27) 12 มี.ค. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 24) 11 มี.ค. 2564
การย้ายภูมิลําเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ดู : 30) 11 มี.ค. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/er04j0 (ดู : 17) 10 มี.ค. 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดู : 18) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ (ดู : 21) 24 ก.พ. 2564
ชี้แจงการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 23) 17 ก.พ. 2564
การขอรับความข่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ดู : 57) 2 ก.พ. 2564
รับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 44) 18 ม.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม (ดู : 74) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 73) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 90) 30 พ.ย. 2563
นัดพบ Co-Payment จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 66) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 73) 20 พ.ย. 2563
การรับสมัครและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 63) 30 ต.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 419) 30 ต.ค. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 79) 22 ต.ค. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 118) 22 ต.ค. 2563
กำหนดการกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 66) 19 ต.ค. 2563
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 78) 8 ต.ค. 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 80) 8 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 72) 1 ต.ค. 2563
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” (ดู : 78) 1 ต.ค. 2563
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมPEA IHAPM) (ดู : 72) 3 ก.ย. 2563
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดู : 79) 2 ก.ย. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 85) 11 ส.ค. 2563
โครงการมาตรฐานแว่นตาเและสุขภาพตาที่ดี (ดู : 79) 6 ส.ค. 2563
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 80) 5 ส.ค. 2563
มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบล (ดู : 142) 5 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (ดู : 92) 22 ก.ค. 2563
วิสาหกิจชุมชน น้ำมะพร้าวเกาะพะงัน (ดู : 94) 15 ก.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3843/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 26) (ดู : 130) 1 ก.ค. 2563
แจ้งยกเลิกการรายงานข้อมูลการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและยกเลิกมาตรการแยกตัวสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจุดเสี่ยง (ดู : 119) 1 ก.ค. 2563
ขั้นตอนการเช็กเอาท์แอพ ไทยชนะ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน (ดู : 164) 30 มิ.ย. 2563
ผังวิทยุรายการ (ดู : 116) 22 มิ.ย. 2563
ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 138) 10 มิ.ย. 2563
กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะพะงัน (ดู : 127) 10 มิ.ย. 2563
ประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (ดู : 126) 9 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง (ดู : 171) 2 มิ.ย. 2563
รายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 153) 25 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ดู : 156) 21 พ.ค. 2563
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 125) 15 พ.ค. 2563
"ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" (ดู : 152) 14 พ.ค. 2563
ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหาดริ้น และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 เมตร (ดู : 141) 13 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 142) 27 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2563 (เฉพาะในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เท่านั้น) (ดู : 174) 15 เม.ย. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนประชาคมท้องถิ่น (ดู : 217) 7 เม.ย. 2563
กลับจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ยอมกักตัว ไม่แจ้งข้อมูล ผิดกฏหมาย!! (ดู : 130) 7 เม.ย. 2563
มาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่๔ (ดู : 131) 3 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ